Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opieka Wytchnieniowa 2024

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Miasta Rypin otrzymała dofinansowanie w kwocie             100 500,00 zł.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

a) 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (134 godziny w okresie trwania programu),

b) 12 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (134 godziny w okresie trwania programu).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczeniew udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
 3. zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia       z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: -  zaświadczenie o niekaralności; - informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru; - pisemna akceptacja osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

a) członków rodziny (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).

b) opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,

c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej  w godzinach 6.00 – 22.00.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
 2. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
 3. złożenie karty zgłoszenia do Programu
 4. złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 5. złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej
 6. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Rodo MOPS w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 7. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Ministerstwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 8. złożenie informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców przestępstw na tle seksualnym – dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,
 9. złożenie zaświadczenia o niekaralności - dotyczy opiekunów dzieci do 16 roku życia,
 10. złożenie pisemnej akceptacji osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka  z niepełnosprawnością.

Pierwszeństwo zakwalifikowania się do programu należeć będzie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na co dzień nad dziećmi/osobami dorosłymi niepełnosprawnymi, którzy stale przebywają w domu i nie korzystają np. z ośrodka  wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu pomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu składają kartę zgłoszenia wraz z niezbędną dokumentację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie,  ul. Warszawska 40, pok. nr 1,  w godz. 800-1100 od 04 kwietnia 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r. 

 

Wszelkich niezbędnych informacji udziela starszy socjalista  pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Katarzyna Meler tel. 54 280 96 42 email:  katarzyna.meler@rypin.eu

 

Załączniki:

PDFProgram-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf (312,27KB)
DOCXOgłoszenie o naborze OW 2024.docx (74,18KB)
DOCXregulamin OW24.docx (80,51KB)
DOCXZalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx (38,79KB)
DOCXzał. nr 1 do regulaminu OW24 oświadczenie o sprawowaniu opieki.docx (67,05KB)
DOCXZał. 2 do regulaminu OW24 oświadczenie o wskazaniu.docx (70,40KB)
DOCXakceptacja osoby OW24.docx (67,13KB)
DOCXKLAUZULA rodo MOPS ow24.docx (72,10KB)
DOCXZalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx (23,40KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego